HIBRID-E

HIBRID-E es centra en la hibridació de xarxes energètiques intel·ligents, des dels components fins al sistema complet
Hibrid-e

Es centra en la recerca i el desenvolupament d’eines digitals avançades per a la planificació i operació òptima de xarxes híbrides; és a dir, amb acoblament entre l’energia elèctrica i tèrmica, per maximitzar l’ús d’energia primària de diferents fonts d’energies renovables combinades en un vector multienergètic.

Objectius

HIBRID-E té com a repte desenvolupar un conjunt d’eines per incrementar l’eficiència energètica i possibilitar un major aprofitament de les energies renovables des de la seva generació fins al consum, amb els següents objectius específics: 1) Hibridació Termoelèctrica de Xarxes energètiques Intel·ligents. 2) Digitalització dels sistemes d’energia híbrids. 3) Definició de Serveis d’energia híbrida i interacció amb la xarxa. 4) Validació de les eines desenvolupades en un entorn controlat.

Paper de NVISION

NVISION es centrarà en desenvolupar eines per optimitzar xarxes i utilitzar TIC i IA en xarxes d’energia multivectorial. Desenvoluparà models matemàtics per a tecnologies de la xarxa, models híbrids per validar-los i es crearan llibreries per incorporar-los en una eina d’optimització de sistemes. També es farà càrrec del disseny d’un BMS per controlar bateries híbrides tèrmiques-elèctriques.

 

 

 

CDTI

Finançat pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació E.P.E. (CDTI) en el marc de TransMissions 2023, dins del Programa Estatal per a Catalitzar la Innovació i el Lideratge Empresarial del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2021-2023